vedtatt på stiftelsesmøtet den 22.des. 2023

§ 1 Foreningens navn er Salsa Stavanger  

§ 2 Foreningen har til formål skape et godt og inkluderende sosialt miljø rundt  Cubansk Salsa, Rueda, Bachata og andre latinske danser gjennom å arrangere kurs,  treningsgrupper og sosiale aktiviteter der danseglede står i fokus.  

§ 3 Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At  den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på  foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.  

§ 4 Alle som er aktive på kurs og sosiale tilstelninger Salsa Stavanger arrangerer, kan  bli medlemmer. Pris for medlemskap fastsettes årlig av styret. Medlemskap gir  møterett og stemmerett på årsmøte.  

§ 5 Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er  vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle  medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er  bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de  avgitte stemmene. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til  medlemmene eller ved kunngjøring på vår nettside. Forslag som skal behandles på  årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Ekstraordinære  årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever  det.

§ 6 Årsmøtet skal behandle årsmelding, godkjenne regnskap, behandle innkomne forslag og velge foreningens styre.

§ 7 Foreningen har et styre på 3-7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom  årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene  forlanger det. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede.  Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Styreleder har signaturrett.  

§ 8 Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på årsmøte, og det kreves 2/3 flertall  av de avgitte stemmene.  

§ 9 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.  Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse deles likt mellom SOS  barnebyer og Leger uten grenser.